ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูประโยชน์ส่วนรวม ร่วมใจพัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาอื่นๆ ที่มีคุณธรรม ความสามารถ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต้องพัฒนาระบบกลไกการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในระดับนานาชาติ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และต้องดูแลบุคลากรในอดีต และปัจจุบันให้มีความสุข

พันธกิจ

  1. ร่วมผลิตแพทยศาสตรบัณฑิต และผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ในระดับวุฒิบัตรของแพทยสภาที่มีคุณธรรม ความสามารถ และเห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  2. ปรับปรุง เสริมสร้างภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นสถาบันที่ผลิตแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ   โสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยาแลภูมิแพ้ ศาสตร์การหายใจผิดปกติขณะนอนหลับ และอนุสาขาอื่นๆ ให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
  3. สร้างความแข็งแกร่งทางงานวิจัยที่มีคุณค่า ผลิตตำราที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรความรู้ที่จะชี้นำสังคมทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ศาสตร์การหายใจผิดปกติขณะนอนหลับ และอนุสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการทางการแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ ศาสตร์การหายใจผิดปกติขณะนอนหลับ และอนุสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองปัญหาของสังคม และชี้นำสังคมทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาอื่นๆ
  5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  6. สร้างความภาคภูมิใจในภาควิชา และสร้างสังคมเอื้ออาทรระหว่างบุคลากรในอดีตกับปัจจุบัน และระหว่างบุคลากรในปัจจุบันด้วยกัน เพื่อให้องค์กรมีความสุข
Latest updated : 18 May 2022