Head-Neck-1

ให้การดูแลกลุ่มโรคเนื้องอก,ก้อนในบริเวณช่องปาก ศีรษะและลำคอ ทั้งเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรงและมะเร็งชนิดต่างๆ ด้วยการผ่าตัด เช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก เนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้องอกของต่อมไทรอยด์ รวมถึงก้อนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต และภาวะติดเชื้อในชั้นลึกของลำคอ โดยมีขีดความสามารถในการผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการปกติ(open approach) การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่อง(endoscopic assisted) หรือการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (robotic assisted)

1466047332448

 

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2024