หน่วยเวชศาสตร์การนอนหลับ ของภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา

มีภาระกิจทีสำคัญเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคความผิดปกติที่เกิดจากการหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น ครอบคลุมทั้งงานบริการ การเรียนการสอน และงานวิจัย

  1. ในแง่ของงานบริการ เปิดให้บริการตรวจรักษา และรับส่งต่อผู้ป่วย จากหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ สำหรับ ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับ เช่น นอนกรน มีผู้สังเกตเห็นหยุดหายใจ รู้สึกง่วงนอนมากผิดปกติ เป็นต้น ในทุกช่วงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยมีความร่วมมือกับศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถส่งตรวจการนอนหลับทั้งแบบตรวจในโรงพยาบาล และตรวจนอกสถานที่ สามารถให้คำแนะนำ และให้การรักษาโรคนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น ตามหลักวิชาการ ทั้งการใช้อุปกรณ์อัดอาการแรงดันบวก (CPAP) หรือวิธีอื่นๆ และมีประสบการณ์และความชำนาญในการประเมินผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ด้วยการใช้กล้องส่องประเมินทางเดินหายใจขณะหลับ (sleep endoscopy) และให้บริการการผ่าตัด ทั้งการผ่าตัดบริเวณจมูก เพดานอ่อน และโคนลิ้น ด้วยอุปกรณ์การผ่าตัด และเทคนิคการผ่าตัดต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน และที่เป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์
  2. ในแง่ของการเรียนการสอน ทางหน่วยฯมีการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่หลากหลาย และมีการเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ การเรียนการสอนมีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบของการดูงานในคลินิก และการจัดบรรยายให้ กับนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิก แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ผู้มาดูงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พยาบาล และประชาชนผู้ให้ความสนใจ
  3. ในแง่ของงานวิจัยทางหน่วยฯให้ความสำคัญกับงานวิจัย และผลิตงานวิจัยออกมาอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2024